Privacy Statement

Hoppe Food Group en haar dochterbedrijven, gevestigd aan Maidstone 16 5026 SK Tilburg The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uw privacy is belangrijk voor ons bij de Hoppe Food Group. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze producten en diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hiertoe toestemming heeft verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze diensten en producten

Hoppe maakt van zoete koekjes en hartige zoutjes een cadeautje. Soms met de smaak van toen, soms met de smaak van morgen. Maar altijd uniek, verrassend en met oog voor de trends en wensen in de markt. Zo zorgen we ervoor dat uw gasten gezond, lekker én bewust genieten. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en producten en de hieraan gerelateerde activiteiten die we ontplooien.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoppe Food Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Horecagroothandel (grossier)

Hoppe Food Group verwerkt in sommige gevallen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Hierbij gaat het dan om het uitvoeren van een kredietwaardigheidscheck.

Bij Hoppe Food Group is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hoppe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken uw persoonsgegevens om u onze producten en diensten van uw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om betaling van producten te faciliteren, orders te verwerken en om te communiceren over achterstallige betalingen.

Klantenservice. We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van onze producten en diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren.

Klantcontact en communicatie. We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons facturen en kunnen wij met u communiceren om uw accountgegevens te bevestigen, u betalingsherinneringen te sturen, problemen op te lossen en om u uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Marketing. We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten, of die van andere bedrijven (voor zover u hiervoor toestemming heeft verleend). We analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en volgen uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

U heeft het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kun u zich uitschrijven, uw instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met onze customer service om dit voor u te doen.

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. Zo verwerken we uw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien u problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals uw naam moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, doorlever order voor onze klanten (horecagroothandel) en andere administratieve doeleinden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien uw account gedurende 24 maanden niet gebruikt, markeren we deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van uw accountinformatie bijvoorbeeld om u over onze producten en diensten te informeren. Indien u uw account wilt opzeggen, vragen we u contact op te nemen met onze customer service. Na opzegging verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hoppe Food Group deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, met uitzondering van de horecagroothandels, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

We delen uw persoonsgegevens met derden zoals leveranciers (hosting providers, adviseurs, zoals accountants/verzekeraars en andere partners. We delen uw gegevens:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en onze diensten te verlenen, bijvoorbeeld bij het innen van betalingen en het bieden van klantondersteuning en het met u kunnen communiceren in verband met onze diensten, bijvoorbeeld EDI diensten;
 • In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u bijvoorbeeld facturen niet heeft betaald, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen;
 • Om orders uit te leveren via de horecagroothandel.

Zoals hierna wordt beschreven onder ‘Verantwoordelijke entiteit’, zijn wij onderdeel van de Hoppe Holding. Om onze diensten aan u te kunnen leveren, maken wij gebruik van enkele overlappende groepsfaciliteiten, bijvoorbeeld voor databasebeheer, administratie, marketing en het voorkomen van fraude. In dit kader worden ook bepaalde persoonsgegevens met andere entiteiten van de Hoppe Holding. Het delen van gegevens binnen de onderneming vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan u en zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons hoofdkantoor in Nederland. Afhankelijk van uw locatie en indien van toepassing kunnen bepaalde gegevens worden verwerkt door lokale kantoren (zoals Duitsland), bijvoorbeeld voor lokale marketingcampagnes. Zoals hierboven beschreven kunnen we ook gegevens delen met aan ons gelieerde groepsondernemingen. We delen ook bepaalde persoonsgegevens met de in de Verenigde Staten gevestigde leverancier van ons marketingplatform. Deze leverancier is gecertificeerd onder het zogeheten ‘Privacy Shield’-programma. Neem contact op met onze customer service als je hier meer informatie over wilt ontvangen. Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van uw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG. Als u meer informatie wilt ontvangen over de door ons geïmplementeerde waarborgen, neem dan contact op met onze customer service.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en onze diensten te verlenen, bijvoorbeeld bij het innen van betalingen en het bieden van klantondersteuning en het met u kunnen communiceren in verband met onze diensten, bijvoorbeeld EDI diensten;
 • In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u bijvoorbeeld facturen niet heeft betaald, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen
 • Om orders uit te leveren via de horecagroothandel.

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hoppe Food Group gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hoppe Food Group gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Naam cookie

Soort cookie

Doel van de cookie

Bewaartermijn

_ga   _gid   _gat

Analytische cookies

Met behulp van deze cookie kunnen wij bezoekers van onze   website herkennen, het aantal bezoekers tellen en vaststellen hoe ze   navigeren. Hierdoor kunnen we de gebruikersnavigatie verbeteren en ervoor   zorgen dat bezoekers sneller en eenvoudiger kunnen vinden wat ze nodig   hebben.

730 dagen   24 uur   1 minuut

PHPSESSID

Functionele cookies

Deze cookie zorgt ervoor dat onze website beter werkt, dat   deze gebruiksvriendelijker is, en dat u een meer gepersonaliseerde   browse-ervaring hebt. Zo kunnen deze cookies uw taalvoorkeuren onthouden.

Sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoppe Food Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hoppe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op uw verzoek.

Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met onze customer service afdeling. Ook kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) theo.linschoten@hoppe.nl.

Indien u het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Verantwoordelijke entiteit

Hoppe Food Group is een handelsnaam van Hoppe Holding B.V. gevestigd te Tilburg en geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 66800927.

Contactgegevens: www.hoppe.nl

Hoppe Food Group

Maidstone 16

5026 SK Tilburg

The Netherlands

Telephone :0031-13-5308650